----------------------------------- mdacha80 Sub Sep 24, 2011 11:52 pm Biolosko formiranje akvarijuma ----------------------------------- Kada je Vaš novi akvarijum zaista spreman za naseljavanje ukrasnim ribicama? USPOSTAVLJANJE AZOTNOG CIKLUSA U akvarističkoj literaturi uspostavljanje azotnog ciklusa naziva se skraćeno cikliranje (Cycling). To je u stvari formiranje inicijalne količine bakterija u novom akvarijumu, kao biološke ili ekološke podrške za život svih njegovih budućih stanovnika. U prirodi se otrovni produkti metabolizma vodenih životinja i biljaka razblažuju u ogromnim količinama vode, pa ako postoji manjak ili odsustvo bakterijske flore u njoj, što je redak slučaj u nezagađenim staništima, posledica po preostali živi svet skoro da i neće biti. Ali u akvarijumu je to druga priča. SINDROM NOVOG AKVARIJUMA U novom akvarijumu, osim propisno pripremljene podloge, čistog pakovanja filtera, čistih delova enetrijera i čiste vode, jednostavno nema ničega. Kada u takav akvarijum pustimo veći broj riba, makar i onaj koji smo pažljivo proračunali ne želeći da ga prenatrpamo, one će u roku od nekoliko dana, a nekada i samo u roku od nekoliko sati početi da pokazuju znake trovanja, koje sam opisao u prvom članku ovog serijala, i katastrofa je skoro neizbežna. Šta se tu, u stvari, desilo. U novom akvarijumu nema bakterija koje će podržati biološki opstanak njegovih stanovnika. Ono malo njih, koje smo možda uneli sa biljkama, ako su prenete iz poznatog akvarijuma, a ne donete iz prodavnice i propisno dezinfikovane, nije imalo dovoljno vremena ni da formiraju najmanju koloniju, pa će stradati u otrovnom rastvoru amonijaka, kao i sve drugo živo u vodi. Rast slobodnog amonijaka u takvim uslovima može se prikazati kao konstantno rastuća crta na dijagramu, a eventualna zamena vode u takvim uslovima daće male ili nikakve rezultate. KONTROLISANO USPOSTAVLJANJE CIKLUSA - CIKLIRANJE Uspostavljanje bakterijskih kolionija na svestan i kontrolisan način, je ono, što bih najblaže rečeno, nazvao pravilnim pristupom u formiranju novog akvarijuma. Taj proces nije brz i strpljenje je oružje koje će Vam veoma trebati, a period o kome govorimo je minimalnih 30, a poželjnih 45 dana. Suština je u tome da se u akvarijum unese mala, ali dovoljna količina amonijaka koja će, kao hrana, biti inicijator uspostavljanja bakterijske nitrifikacione flore. Ta flora će u akvarijum biti uneta preko biljaka, podloge ili iz vazduha, a naše je da joj damo dovoljno vremena da se razmnoži, formira jake kolonije i preuzme ulogu stabilizatora kruženja azotnih jedinjenja u našem mikroekosistemu - akvarijumu. U praksi su u upotrbi dva opšte prihvaćena načina cikliranja - konvencionalni i cikliranje bez riba. KONVENCIONALNO CIKLIRANJE Ovo je način formiranja biološke ravnoteže u novom akvarijumu koji se godinama primenjuje u praksi. Iskustvo, a ne znanje o ciklusu azota, pokazalo je da postepeno naseljavanje akvarijuma daje najbolje rezultate u smislu njegove stabilnosti, te da se tako izbegavaju stresne situacije koje inače nastaju. To se praktično izvodi u nekoliko koraka: - Akvarijum se kompletno formira, napuni vodom, zasadi biljkama i aktivira se filter, grejač i osvetljenje. - Tako formiran akvarijum se ostavi da 'radi' tri do sedam dana. Taj period je potreban da bi se bakterijama dalo vreme da počnu da naseljavaju podlogu i površine biološkog filtera. - U akvarijum (zavisno od njegove veličine) se unosi jedna ili samo nekoliko 'otpornih' riba, da bi započelo cikliranje. Ove 'otporne' jedinke treba da svojim metabolizmom (izlučevinama) iniciraju brži rast nitrifikacionih bakterija, a istovremeno bez većih posledica izdrže nagli skok amonijaka u vodi. Već sam rekao da prisustvo otrovnih azotnih jedinjenja u rastvoru, veoma negativno utiče na imuni sistem riba, koje postaju podložne napadima patogenih bakterija, pa su se u ovu svrhu najbolje pokazale vrste kao što su Barbus konhonius, zebrice ili mladi latinoamerički ciklidi, kao što je nigrafasciatus i sl... Ako dođemo u situaciju da lečimo ribe koje su akvarijumu radi cikliranja, cela stvar je propala i vraćamo se na početak. - Ribu ili ribe treba pažljivo hraniti, da ne bi ostajao višak hrane koji će se raspadati u vodi, a akvarijum dobro aerisati iz razloga koje sam naveo u prošlom broju. - Posle otprilike tridesetak dana u akvarijum se može uneti još nekoliko riba (one za cikliranje, koje neko još zove i pilotima, mogu ostati, ili se vade napolje), pa za nekoliko dana još neka i tako do isteka 45 -60 dana kada se za kompletno naseljen akvarijum može reći da je cikliran i stabilno formiran. CIKLIRANJE BEZ RIBA Ovaj, relativno nov, način uspostavljanja azotnog ciklusa, promovisao je Dr. Chris Cow, a postupak je konačno 'uobličen' 1999. godine. Kao stručnjak iz oblasti organske hemije, Dr. Cow je pošao od činjenice da izvor amonijaka u akvarijumu, koji će stimulisati razvoj nitrifikacionih bakterija, ne mora biti metabolizam živih organizama, već to može biti i čist amonijum hidroksid. Na taj način isključio je pojavu stresa kod 'pilot' riba, eventualna uginuća ili oboljenja i dao potpuno novu perspektivu u pogledu na uspostavljanje biološke ravnoteže u akvarijumu. Praktično to bi izgledalo ovako: - Prvi korak je skoro identičan kao kod konvencionalnog načina - akvarijum se kompletno formira, napuni vodom, zasadi biljkama i aktivira se filter, grejač i osvetljenje - a zatim se u vodu doda onoliko amonijum hidroksida da je količina amonijaka u rastvoru od 3 do 5 ppm (sve ovo, kao i buduće promene, prate se preko adekvatnih akvarističkih testova). - Sledećih nekoliko dana treba pratiti nivo amonijaka u vodi i po potrebi dodavati amonijum hidroksid, tako da njegov nivo ne pada ispod vrednosti od 3 do 5 ppm. Ovo se ne izvodi svakodnevno, već se provera na dva do tri dana. - Posle perioda od nekoliko dana, a češće nekoliko nedelja, upotrebom testova uočićete da nivo amonijaka pada, a nivo nitrita raste. To je momenat kada treba početi svakodnevno u akvarijum dodavati polovinu količine amonijaka koju smo dodali prvog dana. Da pojasnim. Ako ste prvog dana da bi ste postigli koncentraciju amonijaka od 3-5ppm, u akvarijum dodali 6ml rastvora amonijum hidroksida, onda će te od sada u vodu dodavati svakodnevno po 3ml istog rastvora. Na taj način, simuliraćete prisustvo riba u akvarijumu i obezbediti hranu za nitrifikacione bakterije koje su očigledno dovoljno ojačele svoje kolonije, da je njihovo prisustvo postalo 'vidljivo'. - Ovo je opasan momenat u procesu cikliranja i moramo biti obazrivi. U ovoj fazi se često dešava da nivo amonijaka u vodi brzo pada, ali i da se nivo nitrita istovremeno podiže do vrednosti koje prevazilaze merne vrednosti Vaših testova. Nitriti su veoma otrovni i njihova visoka koncentracija može uništiti kolonije bakterija koje ih stvaraju i ceo proces vratiti na početak, pa je to momenat da se radikalno umešamo u proces. Najbolji način je delimična zamena vode svežom, koja će nivo nitrita vratiti u prihvatljive vrednosti od 2-5ppm, ali nemojte zaboraviti da posle ovog zahvata opet dodate amonijak (amonijum hidroksid), da bi njegov nivo u rastvoru bio poželjnih 3-5ppm. - Testiranje u narednim danima trebalo bi da pokaže da i nivo nitrita u rastvoru počinje da pada, a to neminovno znači da se u akvarijumu pojavljuju nitrati i da se ceo proces bliži kraju. - Da biste bili sigurni da je proces gotov dodajte u vodu malo amonijum hidroksida, sačekajte par sati i izvršite testiranje. Ako rezultati pokazuju da u vodi ima nitrata, a nema amonijaka i nitrita, azotni ciklus u Vašem akvarijumu je uspostavljen i ostala je samo još jedna stvar pre nego ga naselite ribama. - Za vreme cikliranja u akvarijumu je neminovno stvorena velika količina nitrata. Iako manje otrovni od amonijaka i nitrita u velikoj koncentraciji oni će biti veoma štetni za ribe i u takvu vodu ih ne smemo pustiti. Zamašna zamena vode svežom od skoro 80%, neće ugroziti populaciju bakterija, jer će novo pristigli stanovnici akvarijuma odmah početi da ih snabdevaju neophodnom hranom. Za bilo koji od ova dva načina uspostavljanja ciklusa da se odlučite, morate biti strpljivi. Kao što sam rekao, za proces je potrebno više od mesec dana, a u toku tog perida može doći do različitih problema. Svaki od načina ima svoje prednosti i mane. Odlomak iz jednog casopisa