----------------------------------- Baia Ned Feb 26, 2023 9:53 pm Holandski kusur ----------------------------------- Usled viska opreme, biljaka i vremena nemadoh izbora nego da pokrenem dodatak mom trenutnom projektu (https://i.ibb.co/BnkCyd3/IMG-20230226-144132-edit-325205419454542.jpg https://i.ibb.co/7v19X0X/IMG-20230226-144215.jpg