----------------------------------- Peku Pet Mar 13, 2020 6:37 pm ----------------------------------- Pripadnici iste vrste će se međusobno mešati i imati plodno potomstvo. Što znači da ćeš na kraju ostati sa jedinkama koje su poput divljih kozica. Pripadnici istog roda se mogu međusobno mešati ali će im potomsto uglavnom biti neplodno i takva nova hibridna vrsta neće moći da opstane. Tako da je poprilično sigurno mešati vrste iz istog roda samo treba krenuti sa većim brojem jedinki svake vrste.